Psykiatriret

Af

Helle Bødker Madsen

Pris

580 kr

Om bogen

Denne bog giver en indføring i faget psykiatriret, som er en specialdisciplin inden for sundhedsretten. Psykiatriretten adskiller sig fra den almindelige sundhedsret ved muligheden for at anvende tvang i behandlingsøjemed. Bogen behandler de regler, som gælder for alle psykiatriske patienter, dvs. de psykiatrispecifikke og almindelige sundhedsretlige regler, f.eks. vejledning, behandlingsplaner, indlæggelses- og udskrivningsaftaler, aktindsigt og frit sygehusvalg, samt de forvaltningsretlige regler, f.eks. proportionalitetsprincippet samt adgangen til at regulere patienternes retsforhold som følge af anstaltsforholdet. Særlig vægt lægges imidlertid på de retlige rammer for tvangsanvendelse. I den forbindelse fastlægges tvangsbegrebet og begrebet frihedsberøvelse, og den særlige beskyttelse efter grundloven og menneskerettighedskonventionen belyses. Endvidere behandles psykiatrilovens rammer for tvangsanvendelse, herunder tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling, personlig hygiejne under anvendelse af tvang, fiksering, anvendelse af fysisk magt, aflåsning af døre m.v. Også de formelle retssikkerhedsgarantier, f.eks. beskikkelse af patientrådgivere, førelse af tvangsprotokol, underretning og klagevejledning samt den særlige klageadgang, domstolskontrol og det parlamentariske tilsyn behandles i bogen. Desuden belyses de specielle regler, der gælder for patienter med behov for en helhedsorienteret indsats.
HELLE BØDKER MADSEN er professor, dr.jur. Hun har siden 2010 været professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Hun har kandidateksamen i jura fra Aarhus Universitet. Dr.jur. i 2010 med bogen Privatisering og patientrettigheder. Hun er medforfatter til forvaltnings- og statsretlige bøger, herunder Forvaltningsret, Almindelige emner og Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, samt artikler om forvaltningsretlige emner, herunder forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Hun er desuden forfatter til de sundhedsretlige værker Patientbehandling og forvaltningsret og Sundhedsret og til sundhedsretlige artikler.
JENS GARDE er lektor emeritus. Han var fra 1972-2012 lektor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Han er cand.jur. fra Københavns Universitet og er medforfatter til centrale forvaltningsretlige værker, herunder Forvaltningsret, Almindelige emner og Forvaltningsret, Sagsbehandling, samt artikler om forvaltningsretlige emner. Fra 1978-91 var han tillige formand for Revaliderings- og Pensionsnævnet for Århus Amt, fra 1986-92 institutbestyrer ved Institut for Offentlig Ret, Aarhus Universitet, og fra 1993-2011 afdelingsleder ved Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus Universitet.

Se flere titler inden for Stats- og forvaltningsret.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

21.07.2022

Sider:

272

ISBN:

9788757454017

Se på jurabiblioteket

"Bogen er velskrevet og instruktiv og indeholder righoldige henvisninger til praksis på området. Den er primært tiltænkt at skulle fungere som lærebog på jurastudiet, men deter forfatterens håb, at den også vil kunne fungere som håndbog for personer, som har behov for kendskab til psykiatriret. Man kan kun dele dette håb, da bogen utvivlsomt vil kunne bidrage til at højne retsbeskyttelsen inden for psykiatrien. Den kan således varmt anbefales til alle, der interesserer sig for eller beskæftiger sig med psykiatrien."
- Mette Hartlev, Ugeskrift for Retsvæsen, 1. februar 2023