Legater

Legater

Djøfs Rejselegat

Djøfs Rejselegat uddeles to gange årligt. Der uddeles i alt 500.000 kr. Hver legatansøger modtager 10.000 kr. Legaterne finansieres af Djøf Forlagsfond og Djøf (Djøf Studerende).

Djøf ønsker at støtte studerende, der har ambitioner om en international karriere. Djøfs rejselegat uddeles til studerende, som skal på et studie- eller praktikophold i udlandet.

Legaterne uddeles to gange om året til henholdsvis forårs- og efterårssemestret og er på 10.000 kroner. Legaterne kan kun søges af Djøf-medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende og ønsker at bruge et semester i udlandet på enten et studie- eller praktikophold.

Kriterierne for støtte er følgende:

 • Du skal være medlem af Djøf.
 • Dit udlandsophold skal afvikles på efterårssemestret 2022.
 • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution.
 • Dit ophold skal være meritgivende.
 • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.


Djøf rejselegat tildeles ikke:

 • Studieture.
 • Feltarbejde.
 • Summer school.
 • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet.
 • Ophold på ph.d.-niveau.

Se mere her om ansøgningsfrister her.

 

Jurist- og Økonomforbundets Forlags legat til støtte af udgivelse af videnskabelig litteratur

Jurist- og Økonomforbundets Forlags legat til støtte af udgivelse af videnskabelig litteratur har til formål at fremme udgivelsen af videnskabelig litteratur indenfor Danmarks Jurist- og Økonomforbunds fagområder.

Støtten ligger typisk i størrelsesordenen 25.000 kr. pr. uddeling til udgivelser, som der ellers ikke ville være økonomisk grundlag for at udgive. Legatets uddelinger besluttes af en legatbestyrelse omfattende 1 repræsentant fra Jurist- og Økonomforbundets Forlags bestyrelse og en repræsentant fra Djøf Offentlige´s bestyrelse. Legatbestyrelsen består af  Dr. jur., professor Torsten Iversen og Lektor Karsten Boye Rasmussen.

Kriterierne for støtte er følgende:

 • Projektet skal fagligt ligge indenfor Djøf´s fagområder.
 • Projektet skal kunne resultere i en eller flere udgivelser, som skal udkomme på Forlaget.
 • Projektet skal have et fagligt niveau som tilsvarer Ph.D. niveau.
 • Projektet kan have opnået støtte andetsteds fra, men fortsat være i bekneb for støtte.
 • Ansøgeren skal være medlem af Djøf.
 • Ansøgeren skal være tilknyttet en højere læreanstalt eller en forskningsorganisation med tilsvarende niveau.
 • Støtten kan udbetales som produktionsstøtte til udgivelsen, støtte til erhvervelse af forskningsmateriale, støtte til studierejse-ophold.
 • Der må ikke indgå honorar til ansøgeren i støtten.

Uddelinger foretages løbende, og ansøger skal forvente tre ugers behandlingstid fra aflevering af ansøgningen.

Ansøgning må maximalt fylde to A-4 sider og indeholde en kalkule.

Ansøgningen sendes på mail til: Forlagsdirektør, Djøf Forlag Anette Wad, awa@djoefforlag.dk

 

Djøf Forlags Forfatterlegat

Forfatterlegatet har til formål at fremme udgivelser på Djøf Forlag indenfor forlagets udgivelsesområder.

Legatet gives som støtte til nuværende og potentielle forfattere i forbindelse med udarbejdelsen af et manus vedtaget til udgivelse på Djøf Forlag. Legatmodtageren kan bruge legatet til frikøb af tid eller til at dække udgifter i forbindelse med skriverefugie. Legatet er på 50.000 kr. og bliver indberettet som skattepligtig indkomst.


Kriterierne for støtte er følgende:

 • Udgivelsen skal ligge indenfor Djøf Forlags udgivelsesområder.
 • Udgivelsen skal være antaget til udgivelse på Djøf Forlag inden legatet kan søges.
 • Ansøgeren skal være Djøf medlem.

 

Forretningsgang

Ansøgeren udformer en skriftlig ansøgning med beskrivelse af udgivelsen samt CV (typisk genanvendelse af beslutningsgrundlaget for antagelsen af manus). Endvidere kort motivation for ansøgningen og formålet, fx skriveophold, frikøb af tid, samt tidsforbrug og hvad ansøgeren forventer at producere af materiale (dele eller hele manus) i den angivne periode. Der kræves ikke budget og heller ingen kvitteringer efterfølgende.

Legatet har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende. Ansøgningen stiles til ansøgerens kontakt på forlaget, som så indstiller til bestyrelsen for Jurist- og Økonomiforbundets Forlagsfond, som tager endelig stilling til legatets udlodninger. Se mere om Djøf Forlagsfond her.

Legatet skal indløses minimum 24 måneder efter tilsagn er givet, hvorefter tilsagnet bortfalder. Legatet udbetales, når ansøgeren har afleveret det i ansøgningen angivne materiale og det er godkendt til udgivelse af Djøf Forlag.