Lov om fremtidsfuldmagter

– Med kommentarer

Af

Lennart Lynge Andersen , Svend Danielsen

Pris

850 kr

Om bogen

En fremtidsfuldmagt er ifølge loven et dokument, som skal træde i kraft, hvis udstederen på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Nærværende værk indeholder kommentarer til den nye lov, der trådte i kraft i eftersommeren 2017.

Loven omhandler dermed et nyt retsinstitut. Der er kun et lovforslag samt høringssvar med ministerielle kommentarer at holde sig til, og inspiration til uddybning heraf må i vidt omfang hentes udenlands. De kan findes i (nyligt gennemførte) norske og svenske love samt i en Europarådsrekommendation fra 2009 med en forklarende rapport. Bidrag fra disse kilder er derfor medtaget i et vist omfang.

 

Lennart Lynge Andersens legitimation til at arbejde med fremtidsfuldmagter er bl.a. funderet i en stor interesse for aftale- og obligationsretten såvel i lærebøger som håndbøger.

Svend Danielsen har i mange år beskæftiget sig med området, bl.a. som formand for værgemålsudvalget, der afgav betænkning i 1993, og som medforfatter af 2. udgave af værgemålslovskommentaren i 2017.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.06.2018

Sider:

357

ISBN:

9788757437966

Se på jurabiblioteket

Kommentaren behandler en lang række emner knyttet til fremtidsfuldmagtområdet, alt til stor inspiration for læseren.  Det er efter min mening en meget grundig og velskrevet bog. Kommentaren vil komme til at være til stor nytte også for praktikere - såvel inden for det erhvervsretlige som inden for det privatretlige. 

- Anmeldelse ved advokat Anne Kjærhus Mortensen, Tidsskrift for familie- og arveret

 

"Forfatterne har skrevet en lovkommentar, der vil være uundværlig på advokat- og dommerkontorer og i undervisnings- og forskningssammenhæng. Særlig helstøbt bliver lovkommentaren, fordi den bygger oven på forfatternes betydelige viden om værgemål, fuldmagter mv. Det er (næsten) alt sammen kendt stof, nu blot i en ny, juridisk kreativ sammenhæng."
- Anmeldelse ved Erik Werlauff, Ugeskrift for Retsvæsen