Konkursskatteloven

– Med kommentarer

Af

Mads Møller Mogensen , Poul Erik Lytken

Pris

450 kr

Om bogen

NB: Denne bogen udkommer ultimo april 2023. Du kan forudbestille bogen en måned før udgivelsen. 

Den 27. december 2016 trådte lov nr. 1541 af 13. december 2016 om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten – Konkurrenceerstatningsloven – i kraft. Loven finder anvendelse på det stigende antal erstatningssager om konkurrenceretsovertrædelser, som anlægges ved danske domstole. Dele af loven gælder også for sager, der var anlagt på ikrafttrædelsestidspunktet.
Konkurrenceerstatningsloven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/104 om visse regler for søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceret. Reglerne i den danske lov modsvares således af tilsvarende regler i de øvrige EU-lande samt i EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.
Direktivet og loven medfører på en række punkter harmonisering på tværs af EU. Centrale elementer er:
o Retten til fuld erstatning fastslås
o Udvidet adgang til edition i konkurrenceerstatningssager
o Fastlæggelse af, at en endelig konkurrenceafgørelse har bindende virkning i forhold til erstatningskrav
o Regler om erstatning for henholdsvis direkte og indirekte tab
o Etablering af en formodning for tab som følge af kartelovertrædelser
o Fastlæggelse af en forlænget forældelsesfrist på 5 år
Lovkommentaren beskriver de problemstillinger, som kan opstå ved anvendelse af konkurrenceerstatningsloven i praksis, baseret særligt på direktivets og lovens tilblivelseshistorie og den praksis, der på nuværende tidspunkt er fremkommet.

Se flere titler inden for erhvervsreguleringsret

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.06.2022

Sider:

162

ISBN:

9788757443189

Se på jurabiblioteket