EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder

– Med kommentarer

Af

Jonas Christoffersen, Lasse Lund Madsen, Louise Halleskov Storgaard, Henrik Skovgaard-Petersen, Maria Ventegodt

Pris

1.200 kr

Om bogen

Kommentaren til "EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder" er navnlig rettet mod EU-Domstolens praksis på en række praktisk væsentlige retsområder så som diskrimination på arbejdsmarkedet, børnebortførelser, den europæiske arrestordre, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og samspillet mellem EU- og Menneskerettighedsdomstolen mm.

EU’s Charter om Grundlæggende rettigheder (EUC) har en stadigt stigende betydning og praksis fra EU-Domstolen er omfangsrig. Forfatterkollegiet er med den foreliggende 2. udgave udvidet fra én til seks personer. Det er sket for at komme mere i dybden med de enkelte bestemmelser og dermed højne kvaliteten af fremstillingen. Der er taget højde for praksis indtil 31. december 2017, idet der kun undtagelsesvis er medtaget senere afgørelser.

Kommentaren er en let tilgængelig håndbog, der henvender sig til myndigheder, domstole, advokater og andre praktikere.

 

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

05.09.2018

Sider:

633

ISBN:

9788757434286

Se på jurabiblioteket

"... er der grund til at glæde sig over, at Jonas Christoffersen, der er direktør for Dansk Institut for Menneskerettigheder, har udarbejdet en omfattende kommentar til chartret med en omhyggelig redegørelse for hver enkelt bestemmelses baggrund i hidtidig EU-ret, forholdet til EMRK. eller andre internationale konventioner og den domspraksis, der allerede er fremkommet siden ikrafttrædelsen." ... ”Jonas Christoffersens bog kan varmt anbefales.” 
- Karsten Hagel-Sørensen, Ugeskrift for Retsvæsen