Æresrelaterede forbrydelser

– Strafferetlige perspektiver

Af

Kumm Sabba Mirza

Pris

400 kr

Om bogen

Afhandlingen indeholder en retlig behandling af tre bestemmelser i straffeloven, som er blevet betegnede som æresrelaterede, nemlig forbud mod kvindelig omskæring (strl. § 245 a), ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab (strl. § 260 stk. 2) og ulovlig tvang i forbindelse med ansigtstildækning (strl. § 260 stk. 3).

Afhandlingen behandler disse tre omstridte og anfægtede bestemmelser, deres forarbejder og historik, samt vurderer deres karakter og mulige forbedring. Afhandlingen er udarbejdet med et (primært) strafferetligt perspektiv, idet udlændinge- og ægteskabsloven også inddrages og den er inspireret af teorier om moralsk panik, symbollovgivning og stigma.

Genstanden for afhandlingen er ”visse af de tilfælde, hvor den, der ønsker at værne sin egen eller sin gruppes ære, netop ikke henholder sig til gældende ret og søger myndighedernes bistand til at håndhæve denne, men i stedet udøver en selvbestaltet form for retfærdighed i strid med lovgivningen og derved begår et strafbart forhold”.

Afhandlingen kombinerer den retsdogmatiske tilgang med en velintegreret (selektiv og differentieret) perspektivering til tilsvarende retsområder i andre lande, samt med retssociologisk, symbolteoretisk, argumentationsteoretisk og retorisk analyse.

Bedømmelsesudvalget til afhandlingen har i indstillingen bl.a. skrevet:
”Der er tale om en afhandling, der behandler et aktuelt, væsentligt og relevant samfundsmæssigt og (straffe)retligt problemområde. Udvalget finder afhandlingen velskrevet, velstruktureret, og læservenlig. Den er indholdsmæssigt ambitiøs og innovativ i sin fremstilling, og den yder et værdifuldt bidrag til national og international forskning."

Kumm Sabba Mirza er uddannet cand. jur. og siden ph.d. ved Københavns Universitet. Bogen er blevet til på baggrund af forfatterens ph.d. afhandling.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.12.2017

Sider:

340

ISBN:

9788757440652

Se på jurabiblioteket

"Fremstillingen er særdeles grundig og omfatter meget omfattende litteraturstudier og undersøgelse af utrykt praksis."
- Gorm Toftegaard Nielsen, Ugeskrift for Retsvæsen, 13. marts 2018

"Det æresrelaterede område har været på den politiske dagsorden i næsten to årtier. Området er blevet reguleret strafferetligt, men det er sjældent, at de indførte bestemmelser bliver anvendt. Til gengæld forekommer der æresrelaterede straffesager for retten, hvor der bliver dømt efter nogle andre bestemmelser. Der er behov for en sammenhængende lovgivning."
-  Kumm Sabba Mirza, Magasinet Advokaten, 27. juni 2018