Tidligere årgange af Juristen

Tidligere årgange af Juristen

Nummer 5-6, årgang 105, december 2023

Artikler

 • Temaintroduktion: Virksomheders værdikæder og klimasøgsmål - af Vibe Ulfbeck, Sylvie Cavaleri og Maria Edith Lindholm Gausdal
 • Retliggørelsens udfordringer - af Jonas Christoffersen og Claire Methven O’Brien
 • Virksomhedsansvar for beskyttelse af miljø og menneskerettigheder i værdikæder - af Vibe Ulfbeck
 • Ledelsens pligter og ansvar efter udkastet til et due diligence-direktiv - af Karsten Engsig Sørensen
 • Implementering af bæredygtighedskrav i kommercielle aftaleforhold - af Maria Edith Lindholm Gausdal og Ole Hansen
 • Betragtninger om lovvalg i EU’s direktivforslag om virksomhedernes
  due diligence i forbindelse med bæredygtighed - af Sylvie Cavaleri
 • Privat håndhævelse af klimaforpligtelser - af Sune Klinge
 • Klimasøgsmål mod private virksomheder - af Vibe Ulfbeck og Maxim Usynin
 • Klimasøgsmål i markedsføringsretten - af Anders Schäfer 

Nummer 4, årgang 105, december 2023

Artikler

 • Teknologirettens 3. generation - af Henrik Udsen
 • Forvaltningen af adgang til senabort efter voldtægt - af Annika Frida Petersen
 • Udvisningsdømte indsattes adgang til sundhedsbehandling – Betalingskravet ved akut og fortsat sygehusbehandling - af Mathilde Carøe Munkholm 
 • Forbud mod røgfri produkter på arbejdspladsen – snus, nikotinposer og tyggetobak - af Nicole Christiansen 
 • Om planlægningsmæssigt relevante hensyn og bæredygtighed i
  lokalplanlægningen - af Mia Celine Sørensen Greve & Helle Tegner Anker 
 • Politiklagesystemets afgørelser om etnisk profilering og diskrimination - af Maysum Sattar Al-Sami

Nummer 3, årgang 105, oktober 2023

Artikler

 • »Hastelovgivning«, forarbejders retskildeværdi og magtfordeling – essay til
  retskildelæren - af Rasmus Grønved Nielsen
 • Personlig og familiemæssig persondatabehandling - af Sten Schaumburg-Müller
 • Om den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning- af Philip Svendsen
 • Retten til revalidering - af John Klausen
 • Personoplysningsbegrebets krav om identifikation – Hvornår er en fysisk person ”identificeret eller identificerbar” i GDPR’s forstand? - af Kasper Bjerre Hendrup Andersen

Nummer 2, årgang 105, juli 2023

Artikler

 • Forældreegnethed med særligt fokus på sager om assisteret reproduktion- af Caroline Adolphsen
 • Internationale politiaktioner mod krypterede kommunikationsnetværk –
  EncroChat-aktionen i et dansk perspektiv - af Lene Wacher Lentz
 • Delegation af lovgivningskompetence til kommunale myndigheder
  – med særligt fokus på beskatning - af Søren Rams Rasmussen

Nummer 1, årgang 105, april 2023

Artikler

 • Branchehenvisningsbestemmelser i erhvervsreguleringen - af Christian Frier
 • Retsgrundlag for efterretningstjenester i en ny tid - af Pernille Boye Koch
 • Gælder forvaltningsretten for private? - af Rasmus Grønved Nielsen
 • Formuebeskatning i Danmark – Aktuel debat om en gammel kending - af Peter Koerver Schmidt

Nummer 6, årgang 104, december 2022

Artikler

 • Databeskyttelsesforordningens personoplysningsbegreb – Betydningen af begrebets fire krav og det retlige samspil herimellem - af Kasper Bjerre Hendrup Andersen
 • Højesteret i krig – Hvornår er Danmark ansvarlig for menneskerettighedsbrud begået af andre stater under internationale militære operationer? - af Peter Vedel Kessing
 • Problemet med den ubekymrede retlige transplantation - af Bárður Larsen

Registre

 • Juristen 2022 - Emneregister 
 • Juristen 2022 - Forfatterregister 

Nummer 4 og 5, årgang 104, september 2022

Artikler

 • Dyrevelfærd i naturnationalparker og andre indhegnede arealer - af Søren Stig Andersen
 • Erstatning til forbigået tilbudsgiver – En analyse af tendenser i praksis med udgangspunkt i Eksponent-sagen - af Rasmus Arler Bogetoft og Rasmus Horskjær Nielsen
 • Logning af teledata – balancen mellem hensynet til kriminalitetsbekæmpelse og borgerens privatliv - af Tanja Kammersgaard Christensen og Lene Wacher Lentz
 • Diplomatiske garantier og udsendelse af udlændinge til tredjelande
  - af Louise Halleskov
 • Adgang til patientdata til brug for udvikling af kunstig intelligens inden
  for sundhedssektoren - af Majken Harbo Hansen
 • Parallel distribution og andre hybride omsætningsformer – om vertikal og horisontal informationsdeling i konkurrenceretten - af Palle Bo Madsen

Andre bidrag

 • Menneskerettigheder og erstatningsret - af Rasmus Grønved Nielsen

Nummer 3, årgang 104, juli 2022

Artikler

 • Royalties for computerprogrammer – kan udenlandske selskaber kildebeskattes i Danmark? - af Søren Fur Boje
 • Beskyttelse af danske virksomheders investeringer i Rusland i lyset af
  krigen i Ukraine - af Lone Wandahl Mouyal
 • Hvornår gælder de forvaltningsretlige regler? - af Ole Terkelsen og Søren Højgaard Mørup
 • Forbrydelser mod statens sikkerhed: videregivelse af kvalificerede statshemmeligheder - af Jørn Vestergaard

Nummer 2, årgang 104, april 2022

Artikler

 • Dørmandssager - Af Felix Holten Fröhlich, Cecilie Kruse
  og Jesper Kirstein
 • »En god overgang til voksenlivet« – støtte til unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne - af Eva Naur og Caroline Adolphsen
 • Statsministerens ret og pligt til at tale ved Folketingets åbning Om grundlovens § 38 i teori og praksis - af Peter Heyn Nielsen
 • Konkurrerende behandlingsgrundlag – valg og skift af behandlingsgrundlag i databeskyttelsesretten med særlig fokus på samtykke - af Henrik Udsen
 • Kropsvisitation af indsatte i danske fængsler - af Peter Vedel Kessing og Linda Kjær Minke

Nummer 1, årgang 104, februar 2022

Artikler

 • Opløsning af ulovlige foreninger ved dom – retsstillingen efter UfR 2021.4999 H (Loyal to Familia) - af Jens Elo Rytter
 • Præjudicielle forelæggelser fra administrative organer – fra en imødekommende til en restriktiv praksis - af Niels Fenger og Morten Broberg
 • Sædelighedsdømte og fremmedkrigere – politiets nye tilsyn uden retskendelse - af Lene Wacher Lentz
 • Adgangen til familiesammenføring for udlændinge med midlertidig
  beskyttelsesstatus – EMD’s dom i M.A. mod Danmark - Af Louise Halleskov og Johan Næser
 • De nye danske regler om lovvalget for formueforholdet mellem ægtefæller
  - af Peter Arnt Nielsen

Nummer 5 og 6, årgang 103, december 2021

Artikler

 • Ombudsmandens rolle på det ansættelsesretlige område - af Niels Fenger
 • At være eller ikke at være (juridisk) forælder – hvornår anerkendes forældreskabet i surrogati? - Af Maria Hjeds
 • Hvornår er en ytring fremsat »i Folketinget«? – Om grundlovens § 57, 2. pkt. - af Jørgen Albæk Jensen
 • Platformsarbejde – selvstændig contra ansat i komparativt perspektiv
  - af Natalie Videbæk Munkholm
 • Kravet om tilstrækkelige midler i lyset af Bajratari-dommen: Er forholdet mellem opholdsdirektivet og traktatrettigheder under udvikling? - af Johan Næser
 • Opløsning af Loyal to Familia – grundlovens § 78 HD af 1. september 2021 (U 2021.4999 H) - af Jan Reckendorff og Caroline Sophia Tarrow
 • Den historiske baggrund i grundlovsfortolkningen - af Jesper Aagaard

Nummer 4, årgang 103, september 2021

Essay
 • Tro, viden og proportionalitet – Om lovgivning for hashkørsel – af Britta Kyvsgaard 
Artikler
 • Magtanvendelse i friskoler og private grundskoler i Danmark – af Pia Christiansen og Caroline Adolphsen 
 • Ministeransvaret i erstatningsretlig belysning – af Rasmus Grønved Nielsen 
Nye love
 • Ny lov om retsafgifter – af Ketilbjørn Hertz 

Nummer 3, årgang 103, juni 2021

Artikler
 • Den danske retsstat på prøve: Covid-19, legalitet og mink – af Kristian Cedervall Lauta, Mikael Rask Madsen og Henrik Palmer Olsen 
 • Sharenting – om børns beskyttelse mod deres digitale forældre – af Ida Qvist Bertelsen 
 • Præjudicielle forelæggelser i sager, hvor EU-retten ikke finder anvendelse – af Niels Fenger og Morten Broberg 
 • Er Menneskerettighedsdomstolens praksis folkeret eller en del af dansk ret? – af Jens Elo Rytter 
 • Virker lovpligtig CSR-rapportering som offentligretlig reguleringsstrategi? En analyse af danske virksomheders ikkefinansielle redegørelser om menneske- og arbejdsrettigheder 2008-2018 – af Karin Buhmann 

Nummer 2, årgang 103, april 2021

Essay
 • Samfundssind og straf – af Morten Kjær og Linda Kjær Minke 
Artikler
 • Løn og arbejdsforhold i Konkurrenceretten – Hvor står vi nu? – af Christian Bergqvist 
 • Grønland som flygtningeland – udlændingeretlige og folkeretlige implikationer – af Thomas Gammeltoft-Hansen, Sune Klinge og Therese Lind Benhardt 
 • Pant i softwarerettigheder – konflikter mellem individuelt pant og virksomhedspant – af Astrid Millung-Christoffersen 
 • Forfatningsretlige overvejelser om miljøet i grundloven – med udgangspunkt i norske erfaringer – af Philip Svendsen 
 • Tortgodtgørelse ved digitale sexkrænkelser – af Frederic Møller Tauber 

Nummer 1, årgang 103, februar 2021

Artikler
 • Introduktion til Temanummer: Om samspillet mellem folkeret og erstatningsret i den danske militære aktivisme – af Anders Henriksen og Vibe Ulfbeck 
 • Lovvalget i erstatningssager om danske styrkers handlinger under operationer i udlandet – af Johan Tufte-Kristensen og Vibe Garf Ulfbeck 
 • Det privatretlige principalansvar ved danske styrkers operationer på fremmed grund – af Kristina Maria Siig 
 • Ansvarsgrundlaget i krydsild – særligt om menneskeretligt »hæftelsesansvar« – af Rasmus Grønved Nielsen 
 • Hvornår er stater ansvarlige for folkeretsstridige handlinger begået af deres partnere i militæroperationer? – af Cornelius Wiesener og Astrid Kjeldgaard-Pedersen 

Nummer 6, årgang 102, december 2020

Artikler
 • Mellem regulering, praksis og behov: Forurettedes oplevelse af den retlige proces – af Lin Adrian, Lars Holmberg, Louise Victoria Johansen og Ida Helene Asmussen 
 • Underbetaling af udenlandsk arbejdskraft i fagretlig praksis – af Børge Dahl 
 • 20 år med konkurrencelovens § 11 a – af Caroline Heide-Jørgensen og Karsten Naundrup Olesen 
 • Ensidig løsrivelse reguleres ikke af grundlovens § 19 – af Bárður Larsen og Kristian Joensen 
 • Udvisning på grund af strafbart forhold – Levakovic mod Danmark og Assem Hassan Ali mod Danmark – af Johan Næser og Mikkel Lindberg Laursen 

Registre

 • Juristen 2020 – Emneregister 
 • Juristen 2020 – Forfatterregister 

  Nummer 5, årgang 102, november 2020

  Artikler
  • Seksuel chikane – Arbejdsgiverens ansvar for kollega og tredjemandskrænkelser i henhold til ligebehandlingsloven – af Maria E.R. Rasmussen 
  • Miljøskadereglerne: Fra asken til ilden – af Søren Stig Andersen 
  • Forældelse i sociale sager – af Hanne Hartoft og John Klausen 
  • Returkommission – eller bestemmelsen om privat bestikkelse – af Lars Bo Langsted 
  • EU-rettens forrang: miljøvurdering og gyldighed af bekendtgørelser og tilladelser – af Peter Pagh 

  Nummer 2, årgang 103, april 2021

  Essay
  • Samfundssind og straf – af Morten Kjær og Linda Kjær Minke 
  Artikler
  • Løn og arbejdsforhold i Konkurrenceretten – Hvor står vi nu? – af Christian Bergqvist 
  • Grønland som flygtningeland – udlændingeretlige og folkeretlige implikationer – af Thomas Gammeltoft-Hansen, Sune Klinge og Therese Lind Benhardt 
  • Pant i softwarerettigheder – konflikter mellem individuelt pant og virksomhedspant – af Astrid Millung-Christoffersen 
  • Forfatningsretlige overvejelser om miljøet i grundloven – med udgangspunkt i norske erfaringer – af Philip Svendsen 
  • Tortgodtgørelse ved digitale sexkrænkelser – af Frederic Møller Tauber 

  Nummer 1, årgang 103, februar 2021

  Artikler
  • Introduktion til Temanummer: Om samspillet mellem folkeret og erstatningsret i den danske militære aktivisme – af Anders Henriksen og Vibe Ulfbeck 
  • Lovvalget i erstatningssager om danske styrkers handlinger under operationer i udlandet – af Johan Tufte-Kristensen og Vibe Garf Ulfbeck 
  • Det privatretlige principalansvar ved danske styrkers operationer på fremmed grund – af Kristina Maria Siig 
  • Ansvarsgrundlaget i krydsild – særligt om menneskeretligt »hæftelsesansvar« – af Rasmus Grønved Nielsen 
  • Hvornår er stater ansvarlige for folkeretsstridige handlinger begået af deres partnere i militæroperationer? – af Cornelius Wiesener og Astrid Kjeldgaard-Pedersen 

  Nummer 6, årgang 102, december 2020

  Artikler
  • Mellem regulering, praksis og behov: Forurettedes oplevelse af den retlige proces – af Lin Adrian, Lars Holmberg, Louise Victoria Johansen og Ida Helene Asmussen 
  • Underbetaling af udenlandsk arbejdskraft i fagretlig praksis – af Børge Dahl 
  • 20 år med konkurrencelovens § 11 a – af Caroline Heide-Jørgensen og Karsten Naundrup Olesen 
  • Ensidig løsrivelse reguleres ikke af grundlovens § 19 – af Bárður Larsen og Kristian Joensen 
  • Udvisning på grund af strafbart forhold – Levakovic mod Danmark og Assem Hassan Ali mod Danmark – af Johan Næser og Mikkel Lindberg Laursen 

  Registre

 • Juristen 2020 – Emneregister 
 • Juristen 2020 – Forfatterregister 

  Nummer 5, årgang 102, november 2020

  Artikler
  • Seksuel chikane – Arbejdsgiverens ansvar for kollega og tredjemandskrænkelser i henhold til ligebehandlingsloven – af Maria E.R. Rasmussen 
  • Miljøskadereglerne: Fra asken til ilden – af Søren Stig Andersen 
  • Forældelse i sociale sager – af Hanne Hartoft og John Klausen 
  • Returkommission – eller bestemmelsen om privat bestikkelse – af Lars Bo Langsted 
  • EU-rettens forrang: miljøvurdering og gyldighed af bekendtgørelser og tilladelser – af Peter Pagh 

  Nummer 4, årgang 102, september 2020

  Artikler
  • Vedvarende energi og EU’s grønne pagt – af Alessandro Monti, Beatriz Martinez Romera og Jeppe Mejer Kjelgaard 
  • Machine Learning og forvaltningens skønsudøvelse – af Hanne Marie Motzfeldt 
  • Et børneretligt perspektiv på de forvaltningsretlige partsrettigheder – af Anne Mørk 
  • Opsyn med fastspændte borgere på servicelovens område – Et krav eller et unødvendigt indgreb? – af Eva Naur 
  Introduktion
  • Højesteret har ikke blåstemplet lønmodtageres skjulte lydoptagelser – Duplik til professor, ph.d. Michael Gøtzes artikel i juristen 3/2020 – af Jesper Schäfer Munk og Rune Asmussen 

  Nummer 3, årgang 102, juli 2020

  Artikler
  • Et arbejdsskadesikringsretligt perspektiv på Covid-19 – af Marlene Louise Buch Andersen 
  • Forbuddet mod diskrimination på grund af handicap i forsikringssager – af Mette Gaardsted Frandsen og Nikolaj Nielsen 
  • Mellemkommunal refusion ved passivitet i lyset af nyere praksis om myndighedsansvar ved passivitet – af Philip Svendsen 
  • Voldtægtsparagraffen – en salomonisk løsning på valget mellem frivillighed og samtykke? – af Jørn Vestergaard 
  • Uklar højesteretsdom om lønmodtagers skjulte lydoptagelse – Replik til Jesper Schäfer Munks og Rune Asmussens artikel i Juristen 2/2020 – af Michael Gøtze 

  Nummer 2, årgang 102, maj 2020

  Artikler
  • Skjult reklame – af Caroline Heide-Jørgensen 
  • Har Højesteret blåstemplet lønmodtagers skjulte lydoptagelser? – af Jesper Schäfer Munk og Rune Asmussen 
  • Rockere og bander – om begrebet »gruppe af personer« i straffelovens § 81 a – af Lise Dyrby Nielsen 
  • Ledelsesretten og daglig sygemelding – af Maria E.R. Rasmussen og Søren Møller Rasmussen 
  • Hjemmelsgrundlaget for domstolsprøvelse af regeringsprærogativerne – af Niels Anker T. Rostock-Jensen 

  Nummer 1, årgang 102, marts 2020

  Essay
  • Databeskyttelsesret i 50 år – af Peter Blume 
  Artikler
  • Mindreåriges religionsfrihed – af Caroline Adolphsen 
  • Ulovlig selvtægt - En analyse af straffelovens § 294 – af Lars Bo Langsted 
  • Kan en NGO kræve sanktioner mod myndighederne, hvis EU’s regler om ren luft er overtrådt? – om håndhævelse af luftrammedirektivet med kommentar til EU-Domstolens dom i C-752/18 Deutsche Umwelthilfe – af Peter Pagh 
  • Blockchain-baseret sagsbehandling i det offentlige – En farbar vej eller deroute? – af Jøren Ullits 

  Nummer 6, årgang 101, januar 2020

  Artikler
  • Personlig medicin – en udfordring for patienters rettigheder? – af Katharina Ò Cathaoir og Mette Hartlev 
  • Skjult lydoptagelse som bevissikring – Implikationer af Højesterets dom i U 2019.3878 – af Michael Gøtze 
  • Retsforlig om myndighedsudøvelse – af Rasmus Grønved Nielsen 
  • Fuldbyrdelsen af medierede forlig – af Johan Tufte-Kristensen 
  • Juristen 2019 – Emneregister
  • Juristen 2019 – Forfatterregister

  Nummer 5, årgang 100, november 2019

  Artikler
  • Den særlige tavshedspligt for præster – af Anders Jørgensen 
  • Politiagenter i et menneskeligt perspektiv – af Lene Wacher Lentz 
  • Den socialretlige omsorgspligt – af Søren Blæsbjerg 
  • Juristen som Compliance Officer – af Thomas Andersen Thrane 

  Nummer 4, årgang 100, september 2019

  Introduktion
  • Retsplejeloven 100 år – af Jens Kristiansen
  Artikler
  • Højesterets domsbegrundelser i historisk lys – af Jan Schans Christensen 
  • Grundlovens krav til regulering af retsplejen – af Henrik Hjort Elmquist og Clement Salung Petersen 
  • Skal den skyldige gå fri, når politiet klumrer? – Om adgangen til at anvende ulovligt indhentede bevismidler – af Niels Fenger 
  • Reform af den civile retspleje – af Ketilbjørn Hertz 

  Nummer 3, årgang 100, juli 2019

  Artikler
  • Om godkendelse og ibrugtagning af lægemidler – godkendelse af hvem – til hvad? – af Karen Dyekjær 
  • Offentlighed og aktindsigt i kommunerne – en undersøgelse af praksis – af Pernille Boye Koch 
  • Psykisk vold – straffelovens § 243 – af Lise Dyrby Nielsen 
  • Omplaceringspligt på det private arbejdsmarked – af Mette Søsted 
  Debat
  • Bør »misinformation« kriminaliseres? – Et svar til Søren Sandfeld Jakobsen  – af Jacob Mchangama

  Nummer 2, årgang 100, maj 2019

  Artikler
  • Strafcelle – isolation af indsatte i danske fængsler – af Peter Vedel Kessing 
  • Den danske arbejdsmiljøregulering og psykisk arbejdsmiljø – af Tania Pedersen 
  • Akut anbringelse af nyfødte – af Trine Schultz og Hanne Hartoft 
  • De særlige psykiatriske sengepladser – en ny sundhedsretlig hybrid i et handicapretligt perspektiv – af Annika Frida Petersen 

  Nummer 1, årgang 100, marts 2019

  Artikler
  • Juristen gennem 100 år – af Jens Evald (Jubilæumsartikel) 
  • Faglig voldgift - 10 år med 2008- loven om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter – af Børge Dahl 
  • Friluftsliv og regelsammenstød – af Lasse Baaner 
  • Misinformation (Fake News) i retlig belysning – af Søren Sandfeld Jakobsen 

  Nummer 5/6, årgang 100, december 2018

  Artikler
  • Persondatarettens omfang og grænser – af Peter Blume 
  • Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension – af John Klausen 
  • Domstolene og ombudsmandsinstitutionen – af Jørgen Steen Sørensen 
  • Nogle bemærkninger om kommuners erstatningsansvar i lyset af U 2018.2013 H – af Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
  • Digital reform af dansk lovgivningskultur – af Michael Gøtze 
  • Interessekonflikt og firmaskifte – i arbejdsretlig kontekst – af Jens Paulsen 
  Nye love
  • Ny lovgivning om Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen mv. – af Jacob Mchangama
  • Juristen 2017 – Emneregister
  • Juristen 2017 – Forfatterregister

  Nummer 4, årgang 100, september 2018

  Artikler
  • Mere om ansvar for menneskerettighedsbrud – af Rasmus Grønved Nielsen og Andreas Bloch Ehlers 
  • Sundhedsdata og kvalitetsudvikling - et retligt kludetæppe – af Mette Hartlev og Sarah Wadmann 
  • CISG-sælgerens udvidede hæveadgang i tingsretlig belysning – af Kasper Steensgaard 
  • Hacking og det digitale privatliv – af Lene Wacher Lentz 

  Nummer 3, årgang 100, juni 2018

  Artikler
  • Den kommunale tilsynspligt med børn og unge og det erstatningsretlige ansvar i tilfælde af myndighedssvigt – af Hanne Hartoft 
  • Et skridt frem? - Ændringerne i reglerne om partistøtte og åbenhed om økonomisk støtte til de politiske partier – af Jørgen Albæk Jensen 
  • Efterforskning på udenlandske servere – af Lars Bo Langsted 
  • Digitalisering og massegenoptagelse - Forvaltningens genoptagelsespligt med særlig henblik på fejlbehæftede it-systemer – af Rasmus Grønved Nielsen 

  Nummer 2, årgang 100, maj 2018

  Artikler
  • Immaterielle aktiver i et tingsretligt perspektiv – herunder som virksomhedspant – af Astrid Millung-Christoffersen 
  • Den ansættelsesretlige håndtering af medarbejderes strafbare forhold – af Lene Damkjær Christensen, Anja Gudbergsen og Didde Kristine Trane Rommerdahl Beck 
  • Myndighedsansvar for krænkelser af børn – af Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
  • Rituel slagtning uden forudgående bedøvelse – en menneskeretlig analyse af det danske forbud – af Jonatan Cohn Maxild og David Elkan 
  Debat
  • Højesteret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – af Eva Smith 

  Nummer 1, årgang 100, februar 2018

  Essay
  • Databeskyttelsesrådgiveren – af Peter Blume 
  Artikler
  • Den materielle sandheds princip og anvendelsen af retsplejelovens § 923; bør landsretten råbe »vagt i gevær«? – af Jan Reckendorff og Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
  • EMRK og den danske magtfordeling – en kritik af opfølgningen på Biao-dommen – af Ole Terkelsen 
  • Når Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker politiets magtanvendelse – af Henrik Nedergaard Thomsen, Ditte Nordkild Jonassen og Jonas Sebastian Andersen 
  Anmeldelse
  • Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører – anmeldt af Michael Gøtze 

  Nummer 6, årgang 99, januar 2018

  Essay
  • Politiklageordningen – en status – af Rasmus Blaabjerg 
  Artikler
  • 50 år med Forsvarets Efterretningstjeneste: Et halvt århundrede med øgede beføjelser og øget ekstern kontrol – af Anders Henriksen 
  • Dødshjælp – Rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingsafvisning og behandlingsophør – af Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
  • Genopretning og erstatning i sociale sager – af John Klausen 
  • Danske udfordringer af det europæiske menneskerettighedssystem – af Jens Vedsted-Hansen 

  Nummer 5, årgang 99, november 2017

  Essays
  • Dynamiske domstole, retssikkerhed og demokrati: Skal menneskerettigheder udvikles af politikere eller dommere? – af Børge Dahl 
  • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Praktiske udfordringer, juridiske udfordringer og et spørgsmål om legitimitet – af Jon Fridrik Kjølbro 
  • Religion og menneskerettigheder – af Hans Gammeltoft-Hansen 
  Artikler
  • Udvisning af kriminelle udlændinge og EMRK artikel 8 – Menneskerettighedsdomstolen knæsætter bred skønsmargin for staterne – af Jens Elo Rytter 
  • Logning af teledata i lyset af Tele 2-dommen – af Lene Wacher Lentz 
  • Den strukturelle faktors betydning for nationale domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen – En statistisk analyse – af Morten Broberg, Niels Fenger og Henrik Hansen 

  Nummer 4, årgang 99, august 2017

  Artikler
  • Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser – af Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze 
  • Kompensation for arbejdsskader: betydningen af den ansattes overvægt – af Andreas Ehlers og Vibe Ulfbeck 
  • Børn, forældre og deling af personoplysninger på sociale netværk – et sammenstød imellem persondataretten og menneskerettighederne – af Ayo Næsborg-Andersen 
  • Brug af netværksanalyse i juridisk forskning og praksis – Replik til Rytter – af Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen 

  Nummer 3, årgang 99, juni 2017

  Temanummer: Menneskerettighedsdomstolens retsanvendelseForord
  • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkningsstil til debat – af Jens Kristiansen 
  Essay
  • Aktivistiske domstole – et blik på Europa og Danmark – af Jørgen Steen Sørensen 
  Artikler
  • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkninger som retspolitisk problem – af Mads Bryde Andersen 
  • For et balanceret dansk formandskab for Europarådet – EMRK som en national interesse – af Anders Henriksen 

  Nummer 2, årgang 99, marts 2017

  Artikler
  • Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten – af Christian Frank Madsen & Kim Østergaard 
  • Betydningen af virksomheders compliance-tiltag i straffesager – af Hans Fogtdal 
  • Persondatabehandling i journalistisk øjemed – af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller 
  • Persondatarettens brudflader – af Peter Blume 

  Nummer 1, årgang 99, marts 2017

  Essay
  • Privat censur – af Peter Blume 
  Artikler
  • Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling – af Britt Vonger 
  • Netværksanalyse, domspraksis og gældende ret – af Jens Elo Rytter 
  • Påberåbelse af international miljøret for miljøklagenævn og domstole – karakter og retlige konsekvenser – af Veit Koester 

  Nummer 6, årgang 98, marts 2016

  Artikler
  • Indgåelse af forvaltningskontrakter – hvilke processuelle krav gælder? – af Rasmus Grønved Nielsen 
  • Skolefriheden i Grundlovens § 76 – af Jens Elo Rytter 
  • Integrationsydelsen og EU-retten – af Peter Starup 
  • Opsigelse af sideordnede kollektive aftaler – af Torben Vistisen 

  Nummer 5, årgang 98, november 2016

  Artikler
  • Prøvelse af lovligheden af myndigheders kontrolundersøgelser i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv – af Kasper Ullerup Bach 
  • Særlig sårbarhed og anerkendelse af arbejdsulykker – af Søren Kjær Jensen, Kira Kolby Christensen og Laura Tholstrup 
  • Servicedirektivet – 10 år efter – af Karsten Engsig Sørensen 
  • Tolkning – en udfordring for retssikkerheden? – af Tine Birkelund Thomsen og Line Vikkelsø 

  Nummer 4, årgang 98, oktober 2016

  Artikler
  • Sygedagpengelovens uarbejdsdygtighedsbegreb – af John Klausen 
  • Egen skyld ved erstatning for strafforfølgning – af Jan Reckendorff & Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
  • En harmoniseret retsbeskyttelse af forretningshemmeligheden – Det nutidige og fremtidige retsværn af erhvervslivets fortrolige information i Danmark – af Monia Fleischer Ben Soltane 
  • Persondataforordningen – af Peter Blume 

  Nummer 3, årgang 98, juli 2016

  Artikler
  • Rygeforbud på arbejdspladsen – af Nicole Christiansen 
  • Condictio indebiti i ansættelseskontrakter – af Ole Hasselbalch 
  • Netværksanalyse som bidrag til juridisk (forsknings) metode – af Henrik Palmer Olsen & Martin Christensen 
  • Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus – af Louise Halleskov Storgaard 

  Nummer 2, årgang 98, juni 2016

  Artikler
  • Strategier for længerevarende kontrakter om udlicitering af kommunal service – af Ole Hansen 
  • Overdragelse af kontrakter om omsorgsydelser omfattet af EU’s udbudsregler efter konkurs – af Steen Treumer 
  • Udlicitering af plejeydelser: Kommunens muligheder og risiko hvis den private plejevirksomhed bliver insolvent – af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen 
  • Ansvar over for borgeren når private aktører leverer velfærdsydelser  – af Vibe Ulfbeck 

  Nummer 1, årgang 98, marts 2016

  Artikler
  • Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed – af Lene Wacher Lentz 
  • Virksomhedspantets anvendelse og misbrug – og om virksomhedspant som misligholdelse – af Lars Henrik Gam Madsen 
  • Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen – af Palle Bo Madsen 
  • Udvikling af it-løsninger – om delegation og digital forvaltning – af Hanne Marie Motzfeldt 
  • Ugyldige afgørelser i socialretten II – af Trine Schultz og John Klausen 

  Nummer 6, årgang 97, februar 2016

  Artikler
  • Iværksættelse af psykiatrisk tvangsfiksering: lovgivning og retspraksis – af Søren Birkeland 
  • Kan massemedier og mediepersonligheder bruge juraen til at undertrykke alternative internetmediers kritik? – af Ole Hasselbalch og Morten Rosenmeier 
  • Når dansk ret (måske) er uforenelig med EU-retten – Er der en fast linje i højesteretspraksis? – af Jens Kristiansen 

  Nummer 5, årgang 97, september 2015

  Artikler
  • Tilbagesøgning af uberettiget modtaget løn – af Niels Banke og Amelie Brofeldt 
  • Hvornår gælder EU’s charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole? – af Niels Fenger 
  • »Retten til at blive glemt« – og forholdet til medierne og informationsfriheden – af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller 
  • »Tålt ophold – tvangsforanstaltninger, håndhævelse og ophør – af Peter Starup 

  Nummer 4, årgang 97, september 2015

  Artikler
  • Ombudsmanden og gældende ret – af Peter Blume 
  • Er fremmedkrigere landsforrædere? – af Helene Højfeldt 
  • Særlige rådgivere, partipolitik og aktindsigt – af Pernille Boye Koch & Birgitte Poulsen 
  • Ministres oplysningspligt over for Folketinget – af Jens Elo Rytter  

  Nummer 3, årgang 97, juli 2015

  Essay
  • Bekæmpelse af særlig økonomisk kriminalitet – nogle karakteristika – af Morten Niels Jakobsen 
  Artikler
  • Perspektiver på forligsmægling – af Lin Adrian, Sanne Bager og Clement Salung Petersen 
  • En analyse af straffelovens § 193a – af Helena Lybæk Guðmundsdóttir 
  • Overenskomstdækningen på HK-området under LO/DA – en særlig retsstilling – af Thomas Nielsen 

  Nummer 2, årgang 97, april 2015

  Artikler
  • Om lighedsgrundsætningernes væsen – af Azad Taheri Abkenar 
  • EU-Domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område  – af David Knobel 
  • Straffelovens § 81 a og begrebet »grupper af personer« – af Lise Dyrby Nielsen 
  • EU’s tiltræden til EMRK – et sisyfosarbejde? – af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
  Nye love
  • Nye regler om samfundstjeneste mv – af Ketilbjørn Hertz 
  Boganmeldelse
  • Retsvidenskabsteori  – anmeldt af Peter Blume