SLA - Schultz Legal Arbejdsretportal

SLA - Schultz Legal Arbejdsretportal

Schultz Legal Arbejdsretsportal

Arbejdsretsportalen er en online lovportal, der dækker det totale behov for faglig og professionel beslutningsstøtte ved arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger. Desuden får du adgang til al relevant arbejds- og ansættelsesretslig litteratur fra Djøf Forlag i form af lovkommentarer og håndbøger, der giver en grundig fremstilling af den relevante lovgivning og aktuelle retspraksis på området, nationalt såvel som internationalt.

Du kan logge på Arbejdsretsportalen via dette link

SLA indeholder følgende:

  • Al relevant arbejds- og ansættelsesretlig lovgivning
  • Domme, kendelser og retsformandsafgørelser fra Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten og Tjenestemandsretterne
  • Faglige voldgiftskendelser fra DA-/LO-området og fra det statslige område
  • Afgørelser fra Tvistigheds-, Afskedigelses-, Leder-, Overenskomst- og Samarbejdsnævnet samt Folketingets Ombudsmand
  • Ltteratur fra Djøf Forlag inden for den kollektive arbejds- og ansættelsesret.

Løbende opdatering

Når der kommer ændringer til love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, skrives lovændringerne ind i selve lovteksten. Under hver ændret paragraf er ændringsforskriften beskrevet. Desuden er der fra den enkelte lov adgang til relevante lovforslag med bemærkninger. Derudover indeholder portalen et arkiv, hvor du altid har adgang til den tidligere formulering af en ændret paragraf. Al litteratur i portalen opdateres ligeledes løbende efter behov.