Tidligere årgange af Tidsskrift for Miljø, Klima og Miljø

Tidligere årgange af Tidsskrift for Miljø, Klima og Miljø

Se hele redaktionen her

Nummer 3, juni 2024

 • Klimatilpasningslovgivning, -strategier og -handlingsplaner på EU og nationalt niveau (del 1)- af Ellen Magrethe Basse 
 • Lovforslag om nulemissionszoner i afgrænsede byområder har været i høring - af Jacob Brandt
 • Dom om gyldigheden af fredningen/ ekspropriationen på stevns klint - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdstilsynet sætter fokus på sikkerhed i landbrug og skovbrug i 2024 - af Gert Fuursted
 • Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning - af Søren Hesselund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Forslag til lov om rørført transport af CO2 - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 2, april 2024

 • Gæsteprincippet: Om rækkevidden af det lovbestemte og det ulovbestemte gæsteprincip - af Lærke Damsgård Kallmayer
 • Begrænsning af menneskeskabte klimaændringer gennem miljølovgivning - af Ellen Margrethe Basse
 • Husdyrbrug kan i særlige tilfælde opnå dispensation fra kravenet om miljøgodkendelse - af Jacob Brandt
 • Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde - af Gert Fuursted
 • Medarbejdere indberetter om psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet - af Søren Hesselund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Lov om CO2-kvoter - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

 

Nummer 1, januar 2024

 • Equity-begrebet i Paris-aftalen og klimaretten - af Thomas Andersen Thrane
 • Lovforslag om forsøgsordning for frie bymidter har været i høring - af Jacob Brandt
 • Risiko for førtidspension øges ved manglende kontrol over smerter i kroppen - af Gert Fuursted
 • Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste - af Søren Hessellund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Forslag til lov om CO2-kvoter - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 12, december 2023

 • Står EU-rettens krav krav om vandkvalitet og beskyttet natur i vejen for klimatilpasning mod oversvømmelser - af Peter Pagh
 • Kommunal pligt til at udstede påbud eller give forbud - af Jacob Brandt
 • Konference om godt psykisk arbejdsmiljø -  af Gert Fuursted
 • Nyt fra Højesteret om medarbejdere, der besvimer på arbejdet -  af Søren Hesselund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om gasforsyning - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 11, oktober 2023

 • Boganmeldelse: Bæredygtighedsret - af Katerina Mitkidis
 • Udkast til nye vejledninger om udledning af miljøfarlige stoffer og indsatsprogrammer i høring - af Jacob Brandt
 • Ny EU-aftale sænker grænseværdi for asbest -  af Gert Fuursted
 • Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform -  af Søren Helleund Klausen og Cecillie Henriksen 
 • Energiklagenævnets stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om energimærkning - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 10, oktober 2023

 • Artikel: Tab og skader – den juridiske udvikling i den internationale klimaret - af Christina D. Tvarnø
 • Miljø: Lovforslag i høring – krav om selektiv nedrivning for større bygninger - af Jacob Brandt
 • Arbejdsmiljø: Færre smerter blandt medarbejdere kan reducere langvarigt sygefravær - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Medarbejder fik ikke erstatning for papkasse-fald - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse af lov om gasforsyning -  af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen


Nummer 9, oktober 2023

 • Artikel: Har de nye Naturnationalparker i Natura 2000-områder ingen væsentlig påvirkning af miljøet – og er det et projekt eller en plan? - af Peter Pagh
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet varsler ikke længere tilsynsbesøg - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver slap for ansvar for medarbejders psykiske arbejdsskade - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen 
 • Energi: Aktualitet – Energiø i Nordsøen udskydes- af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 8, august 2023

 • Artikel: Klimaret? - af Sune Fugleholm og Jakob Kamby
 • Miljø: Ny miljømålsbekendtgørelse for overfladevandområder og grundvandsforekomster - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Fleksibilitet og godt arbejdsmiljø er nøglen til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Hvordan forebygges digital chikane? - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen 
 • Energi: Energiklagenævnets ophævelse og hjemvisning af Energistyrelsens afgørelse i sag om ansøgning om tilladelse til etablering af en vindmøllepark - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 7, juli 2023

 • Miljø: Bekendtgørelse om biomasseaffald sendt i høring - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Hvor meget må du løfte, når du er gravid? - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Ny vejledning fra Arbejdstilsynet om uklare og modstridende krav i arbejdet – har virksomheder husket effektive tiltag? - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen 
 • Energi: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 6, juni 2023

 • Miljø: Lovforslag om ændring af bl.a. planloven sendt i høring – opfølgning på evaluering af planloven mv - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Medarbejderen, der flyttede hjemmearbejdsplads på sine fridage - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen 
 • Energi: Vestre Landsrets dom af 31. januar 2023 for overtrædelse af bekendtgørelser om CO2-kvoter ved ikke at have indberettet verificeret drivhusgasudledning for 2019 og 2020 til Energistyrelsen inden en bestemt dato - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 5, maj 2023

 • Artikel: Forpligtelser i forhold til at begrænse PFAS-forbindelser i grundvand og drikkevand - af Anne-Mette Randrup Rasmussen og Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Landsretssag vedrørende kompetencefordeling mellem det kommunale hegnsyn og de almindelige domstole, servitutfortolkning m.v. - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Diskrimination på arbejdspladsen kan føre til depression - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Skub til sårbar medarbejder blev til psykisk arbejdsskade og erstatning- af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen 
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energiforsyning- af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 4, april 2023

 • Artikel: De retlige rammer for anvendelse af blandingszoner - af Flemming Elbæk og Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Ændringer til høringsudkast til lovforslag om en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren sendt i høring - af Jacob Brandt 
 • Miljø: Landsretsdom om, hvorvidt et byggeri var i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Nye værktøjer sætter system i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Otte medarbejdere, der fortalte om krænkende handlinger, blev fejet af bordet - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Lov om ændring af lov om varmeforsyning - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 3, marts 2023

 • Artikel: Hvem skal betale for at sikre imod oversvømmelse af havvand i kystlandet? - af Lærke Assenbjerg
 • Miljø: Grøn omstilling af landbruget – reduktion af CO2 fra dyrehold - af Jacob Brandt 
 • Miljø: Vestre Landsrets dom om miljøvurderingskrav i forhold til efterafgrødebekendtgørelsen - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Højeste antal dødsulykker på jobbet i 14 år - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Bortvisning førte til psykisk arbejdsskade og kæmpeerstatning - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 2, februar 2023

 • Artikel: Det juridiske slag om Amager Fælled fortsætter - af Peter Pagh
 • Miljø: Lovprogrammet – frem til vinterferien - af Jacob Brandt 
 • Miljø: Grundvandsbeskyttelse i henhold til bl.a. miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26, litra a, forenings søgsmålsret – dom fra Østre Landsret - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: En times træning om ugen modvirker hovedpine - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Krav på erstatning var forældet, fordi der ikke havde været
  forhandlinger - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet og dennes
  helejede datterselskabers - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen 

Nummer 1, januar 2023

 • Boganmeldelse: Vand – Lovgivning - af Kim Trenskow 
 • Miljø: Højesteretsdom om fremrykket ekspropriation i forbindelse med ekspropriation til baneformål  - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Er et højt tempo i arbejdet altid skidt? Ikke nødvendigvis. Det viser ny forskning - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Ingen tydelige krav til hjemmearbejde førte til arbejdsskader - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie-, træpille- eller gasfyr (Skrotningsordningen)  - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 12, december 2022

 • Artikel: Hvordan gennemføres 2020-
  drikkevandsdirektivet? - af Anne-Mette Randrup Rasmussen og Ellen Margrethe Basse
 • Miljø: Nødforordning vedtaget – vind- og solenergi får gunstige vilkår i 18 måneder - af Jacob Brandt 
 • Miljø: Retten til påstået genopførelse af en nedbrændt kro  - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Træn intelligent i arbejdstiden og opnå et bedre arbejdsliv - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Nyt lovforslag øger godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder  - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 11, november 2022

 • Artikel: Krydsoverensstemmelses-bekendtgørelsen: tid til reform? - af Thomas Bangsgaard Lyngs
 • Miljø: Tilsyn med POP-forordningens art. 7 flyttes til kommunerne - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Ny undersøgelse slår fast: Større fokus på byggeledernes rolle for sikkerheden i byggebranchen er nødvendigt  - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Nye krav til »uafhængige« advokatundersøgelser i krænkelsessager - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov
  om fremme af vedvarende energi  - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 10, oktober 2022

 • Artikel: De nationale myndigheders administration af EU-forordningen om transport af dyr - herunder om forskelle ift. kontrol og sanktionering - af Mia Nørgaard
 • Miljø: Ny bekendtgørelse om genbrugs-områder på kommunale genbrugspladser - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Får din helt egen personlige indgang til at.dk  - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Ankestyrelsens nye principmeddelelse om arbejdsskader ved hjemmearbejde - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om visse områder i Danmark, der er åbne for løbende meddelelse af tilladelser til efterforskning og lagring af kuldioxid  - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 9, september 2022

 • Artikel: Kommissionens forslag til ændring af VE-direktivet og dets sammenhæng med politiske beslutninger om en kraftig udbygning af havvind - af Ellen Margrethe Basse
 • Miljø: Udvidet producentansvar for udtjente køretøjer mv. - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Ny undersøgelse kortlægger grænseoverskridende adfærd
  på arbejdspladsen  - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Medarbejder havde det psykisk hårdt efter håndtering af sexchikane-sag - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal
  forankring af klimaomstilling  - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 8, august 2022

 • Artikel: Håndtering af PFOS og PFAS i Danmark og EU - af Anne-Mette Randrup Rasmussen og Steffen Foss Hansen
 • Miljø: Ændring af planloven i høring – klimahensyn og vedvarende energi planlægningen - af Jacob Brandt 
 • Miljø: Dom fra Vestre Landsret om erstatning for langstrakt sagsbehandlingstid - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Arkitektur kan skabe balance i indeklimaet - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Teambuilding uden teamwork - af Søren Hessellund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Energi: Energiklagenævnets stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om energimærkning af bygning - af Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Nummer 7, juli 2022

 • Arbejdsmiljø: Ny kampagne vil holde støvet ude af lungerne - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Initiativ til dårlig sikkerhed blev dyrt for virksomhed - af Søren Hessellund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Energi: Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 6, juni 2022

 • Artikel: Klimaet i retten - af Bent Ole Gram Mortensen
 • Miljø: Ændring af bygningsreglementet (BR 18) har været i høring – ny tilgang til lovliggørelse - af Jacob Brandt 
 • Miljø: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Kort og godt om varme - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Spænd selen – Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt - af Søren Hessellund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse af lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 5, maj 2022

 • Artikel: Græsningsprojekter og naturbeskyttelseslovens adgangsregler - af Lasse Baaner
 • Miljø: Udkast til ændret affaldsaktørbekendtgørelse i høring - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Ny digital kemisk risikovurdering skal hjælpe virksomheder til bedre arbejdsmiljø - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Flere virksomheder ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads - af Søren Hessellund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Energi: Højesterets dom af 14. marts 2022 om, hvorvidt gæsteprincippet fandt anvendelse i sager, hvor det var tvivlsomt, om ledningsejeren havde betalt for at lægge ledningerne eller ej - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 4, april 2022

 • Miljø: Lovforslag om »en stærk genanvendelsessektor« fremsat - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Ingen arbejdsskade, da virksomhed ikke havde lagt DHL Stafetten på sociale medier - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Vejledning til cirkulære nr. 9909 af 9. december 2020 om
  energieffektivisering i statens institutioner
   - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 3, marts 2022

 • Artikel: Vandrammedirektivet som gennemført ved vandplanlægningsloven – herunder om høringsudkastet til planlægningen for 2021-2027 - af Ellen Margrethe Basse
 • Miljø: Forbud mod sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler på en række offentlige og private arealer - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Må du sende emojis i arbejdsmails? - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Landsretten: Mobbet medarbejder har krav på millionerstatning - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om Ledningsejerregistret - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 2, februar 2022

 • Miljø: Krav om partikelfilter for dieseldrevne personbiler i eksisterende miljøzoner - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Tag snakken om krænkende adfærd - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Bygherre, der havde brugt rådgiver, var ikke ansvarlig for medarbejders arbejdsskade - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om tilskud til projekter, der fremmer effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 1, januar 2022

 • Artikel: Den danske klimatilpasningslovgivning – En kaotisk og uhensigtsmæssig lovgivning, som de ansvarige myndigheder heller ikke altid kan forstå - af Ellen Margrethe Basse
 • Miljø: Lovforslag om nyere organisering af affaldssektoren - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Hjemmearbejde i den aktuelle hjemsendelsesperiode - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: 9 måneders godtgørelse til medarbejder, der »ikke kunne sige fra« over for sexchikane - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om udbud af netvirksomheders nettab - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 12, december 2021

 • Artikel: Hvornår anvendes »nytteprincippet« som grundlag for dækning af omkostningerne ifm. klimatilpasningsprojekter? og hvornår dækkes omkostningerne på anden måde? - af Ellen Margrethe Basse
 • Miljø: Lovforslag om geologisk lagring af CO2 under havbunden fremsat - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøprisen 2022 - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Virksomheder har pligt til at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 11, november 2021

 • Miljø: Lovforslag i høring – kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Ny indsats sætter fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger i udvalgte brancher - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Virksomhed, der havde fuldt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 10, oktober 2021

 • Artikel: Hvornår er en ledning gæst på en ejendom - af  Peter Pagh
 • Miljø: Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021/2022 - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Grib ind – forebyg mobning - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 9, september 2021

 • Artikel: Beskyttelsen af bilag IV-arter på Amager Fælled ved de ind - af Ellen Margrethe Basse og Peter Pagh
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsgivere har stadig pligt til at sørge for PCR-test, plan for test og plan for boligforhold - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1296 af 4. august 2021 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 965/2012 - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 8, august 2021

 • Miljø: Ny vejledning om opsætning af reklameskilte i det åbne land - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Nyt studie viser tydelig sammenhæng mellem stress og efterfølgende fravær - af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 7, juni 2021

 • Artikel: Kan de danske domstole pålægge regering og Folketing at vedtage en strengere klimapolitik? - af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse - af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Murer fik ingen erstatning: Forværring af gener var ikke en arbejdsskade - af Søren Hessellund og Cecillie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 6, juni 2021

 • Artikel: Screening i miljøvurdering af projekter: Problemstillinger i praksis - af Ivar Lyhne, Ulf Kjellerup og Lone Kørnøva
 • Miljø: Endelig dom fra Vestre Landsret i de såkaldte »Silkeborg-sager« - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø:»Sæt gang i bevægelsen« – 12 enkle og sjove øvelser, I kan lave sammen- af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige- af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 5, maj 2021

 • Artikel: Krydsoverensstemmelse: Overtrædelser af naturbeskyttelsesloven og tilbagebetaling af EU’s landbrugsstøtte - af Peter Pagh
 • Miljø: Lovforslag om etablering af naturparker - af Jacob Brandt
 • Arbejdsmiljø: Frisører kan forebygge nedslidning med tre gode vaner- af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra travet om selskabsmæssig udskillelse - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 4, april 2021

 • Artikel: Lovforslaget om anlæg af Lynetteholm - af Ellen Magrethe Basse
 • Miljø: Udpegning af nye beskyttede havstrategi- og fuglebeskyttelsesområder på havet - af Jacob Brandt
 • Miljø: Domstolsprøvelse af erstatningsudmåling i forbindelse med ekspropriation af et areal til vejformål - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Nye grænseværdier på kemiområdet - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 % - af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love - af Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 3, marts 2021

 • Artikel: Forsigtighedsprincippet og bekæmpelsen af covid-19 - af Peter Pagh
 • Miljø: Engangsplast - udvidet producentansvar og oprydningsansvar - af Jacob Brandt
 • Arbejdsmiljø: Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder - Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade -  Sørren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om Håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed (HB 2021) - Hans Madsen og Nynne Isaksen

Nummer 2, februar 2021

 • Artikel: Udledningstilladelser for regnafstrømning baseret på BAT: En halvhjertet implementering af den kombinerede metode og en sovepude for teknologiudvikling - af Ditte Marie Reinholdt Jensen og Krin Cederkvist Lasse Baaner
 • Miljø: Dom i sag om muligheden for at ekspropriere sig ud af det ulovbestemte ledningsretlige gæsteprincip – Kriegers Flak - af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Indeklima med mindre risiko for smitte - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance erstatning var ikke forældet - af Søren Hessellund Klausen og Cecillie Henriksen
 • Energi: Bekendtgørelse om CO2-kvoter - af Hans Madsen og Nynne Isaksen 

Nummer 1, januar 2021

 • Artikel: Arbejdsmiljørisici for online platformsarbejdere i et juridisk perspektiv – af Martine Stagelund Hvidt 
 • Miljø: Ny timetakst under brugerbetalingsbekendtgørelsen på miljøbeskyttelses- og husdyrbruglovens område– af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Nyt APV-spørgeskema sætter fokus på sexisme på arbejdspladsen – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet – af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af biobrændstofloven – af Hans Madsen og Julie Lange

Nummer 12, december 2020

 • Artikel: Vandrammedirektivets forbud mod forringelser og undtagelsesmuligheder – en status – af Flemming Elbæk 
 • Miljø: Ændring af miljøskadeloven – mere handlepligt, mulighed for godtgørelse og ændrede definitioner – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet til frisører: Brug handsker – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Medarbejders erstatning for arbejdsskade skulle ikke nedsættes som følge af konkurrerende lidelser – af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning – af Hans Madsen og Julie Lange

Nummer 11, november 2020

 • Artikel: Hvis projekter skal tillades efter undtagelsen i habitatdirektivets art. 6, stk. 4, for væsentlige samfundshensyn – af Peter Pagh
 • Miljø: Lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven
  fremsat – krav om udskiftning af brændeovne ved ejerskifte – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Undgå smitte på kontorarbejdspladser – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Krav på erstatning og godtgørelse var forældet selv om der var adgang til genoptagelse – af Søren Hessellund Klausen og Cecilie Henriksen
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter – af Hans Madsen og Julie Lange

Nummer 10, oktober 2020

 • Artikel: Beskyttelsen af urørt skov i Danmark – af Lasse Baaner og Pil Birkefeldt Møller Pedersen 
 • Miljø: Ændring af miljøbeskyttelsesloven i høring – af Jacob Brandt 
 • Miljø:Dom vedrørende naboretlige gener i forbindelse med metrobyggeri – af Håkun Djurhuus 
 • Arbejdsmiljø: Ny bekendtgørelse sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Differencekrav for tab af erhvervsevne efter en arbejdsskade var forældet – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger – af Hans Madsen og Julie Lange

Nummer 9, september 2020

 • Artikel:Regelforenkling og begrænsning af klager over kystbeskyttende anlæg – hvordan? og hvorfor? – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Forbud mod udbringning af gylle ved risiko for afstrømning til vandforsyningsanlæg – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø:Gravide skal beskyttes ved natarbejde – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Coronavirus som arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Afvisning af klage om energimærkning af ejendom – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 8, august 2020

 • Artikel:Robotterne kommer – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Kom godt tilbage efter nedlukningen: Rejsehold vil nedbringe sygefravær – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstagers tilskadekomst under frokostpause var omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5 – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Vejledning om varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven – særligt med henblik på væsentlige prisstigninger – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 7, juli 2020

 • Artikel:Offentlig adgang til bade- og bådebroer – en analyse af kommunal praksis – af Helle Tegner Anker og Lasse Baaner 
 • Miljø: Ændring af miljøbeskyttelsesloven – affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelse – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Hvor varmt må der være? – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Virksomheds manglende instruktion og tilsyn var ikke en ansvarspådragende handling – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 6, juni 2020

 • Artikel: Er de klimamål, der indgår i den nye klimalov, juridisk bindende? – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Nyt lovforslag – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters 
 • Miljø: Naboretlig dom vedrørende træer på naboejendom – den naboretlige tålegrænse – af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Er I ramt af mental coronamathed i arbejdsfællesskabet? – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Virksomhed fundet erstatningsansvarlig for ikke at have tilrettelagt sin medarbejders arbejde med slagleklipper sikkerhedsmæssigt forsvarligt – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om energimærkning – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 5, maj 2020

 • Artikel: Om efterfølgende »lovliggørelse« af anlæg opført i henhold til en ugyldig ekspropriationsbeslutning eller ved anden uhjemlet råden – af Thomas Haugsted 
 • Miljø: Nyt lovforslag – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters 
 • Arbejdsmiljø: Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Skade som følge af håndtering af motorcykel på arbejdsgivers p-plads var ikke en arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Stadfæstelse af en kommunes afgørelse om tilslutningspligt – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 4, april 2020

 • Artikel: Den danske »integrerede energi- og klimaplan 2021-2030« og planens baggrund i EU-forpligtelser under »2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken« og Parisaftalen (del 2) – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Ny forvaltningsplan for bæveren – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters 
 • Arbejdsmiljø: Foreby coronasmitte på byggepladsen – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Uberettiget anvendelse af tv-overvågning på arbejdsplads udløste tortgodtgørelse – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Forslag til lov om klima – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 3, marts 2020

 • Artikel: Den danske »integrerede energi- og klimaplan 2021-2030« og planens baggrund i EU-forpligtelser under »2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken« og Parisaftalen (del 1) – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Lovændring – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters 
 • Arbejdsmiljø: 134 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø i udvalgte brancher – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Virksomhed erstatningsansvarlig for medarbejders skade som følge af ulykke på fiskekutter – af Søren Hessellund Klausen og Flora Hua Ting Chieng
 • Energi: Lovbekendtgørelse af lov om varmeforsyning – af Hans Madsen & Anna Frandsen

Nummer 2, februar 2020

 • Miljø: Lovforslag i høring – Mulighed for afskæring af klageadgang ved kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse – af Jacob Brandt & Mark Christian Walters 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet efter altanulykke: Få styr på sikkerheden i liften – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Sygedagpenge udbetalt under hele opsigelsesperioden kunne fradrages i medarbejders erstatningskrav – af Søren Hessellund Klausen & Flora Hua Ting Chieng
 • Energi: Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven – af Hans Madsen & Anna Frandsen

Nummer 1, januar 2020

 • Artikel: EU-dom i C-461/17: Habitatvurderinger kan ikke pålægges ansøger – af Peter Pagh 
 • Miljø: Lovforslag i høring – generelt forbud mod sprøjtning mv. i § 3-områder – af Jacob Brandt & Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Konflikter på arbejdspladsen – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetab skal tage udgangspunkt, i at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne – af Søren Hessellund Klausen & Flora Hua Ting Chieng
 • Energi: Lov om ændring af biobrændstofloven – af Hans Madsen & Anna Frandsen

Nummer 12, december 2019

 • Artikel: Målerdata som persondata – af Bent Ole Gram Mortensen 
 • Miljø: Lovforslag – udvidet producentansvar – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Nyt APV-værktøj gør det lettere at sikre et godt arbejdsmiljø – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Opsigelse af medarbejder med knust hæl var forskelsbehandling – af Søren Hessellund Klausen & Flora Hua Ting Chieng
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere – af Hans Madsen & Anna Frandsen

Nummer 11, november 2019

 • Artikel: Hvad er affald? – af Peter Pagh 
 • Miljø: Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Nye nøgletal giver bedre muligheder i ADVI – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Ophold hjemme mellem vagter var arbejdstid – af Søren Hessellund Klausen & Flora Hua Ting Chieng  
 • Energi: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lagringspligt mv. for olie – af Hans Madsen & Anna Frandsen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 10, oktober 2019

 • Artikel: Vision Zero – af Brian Foldager Larsen  
 • Miljø: Lovforslag til ændring af bl.a. planloven sendt i høring – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Ny kampagne sætter fokus på seksuel chikane – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Skade sket i kåd leg var ikke en arbejdsskade – af Hanne Madsen & Anna Frandsen  

Nummer 9, september 2019

 • Artikel: Strafansvar for eventuelt ugyldige regler – af Peter Pagh  
 • Miljø: Ny habitatvejledning – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Nye former for arbejde blandt unge udfordrer arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Godtgørelse for afskedigelse pga. krav om ligebehandling – af Søren Hessellund Klausen og Kathrine Skøtt Jespersen  
 • Energi: Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport mv. af kulbrinter – af Hans Madsen & Anna Frandsen 

Nummer 8, august 2019

 • Artikel: eForvaltning på miljøområdet – af Søren Stig Andersen  
 • Miljø: Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bioaskebekendtgørelsen – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Solbeskyttelse ved udendørs arbejde – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Tre principielle sager afsagt af Sø- og Handelsretten: 120-dages reglen på spil igen – af Søren Hessellund Klausen og Kirsten Astrup  
 • Energi: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet – af Hans Madsen & Anna Frandsen 

Nummer 7, juli 2019

 • Artikel: Aarhus-konventionens klageorgan og -mekanisme: En gennemgang og analyse af procedurer og proces – af Veit Koester  
 • Arbejdsmiljø: Nye regler om vurdering af farlig kemi – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Salgsassistent fik godtgørelse på 50.000 kr. efter grov seksuel chikane – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Bekendtgørelse om ændring af pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv. – af Hans Madsen og Anna Frandsen  

Nummer 6, juni 2019

 • Artikel: Inddragelse af offentligheden på klimaområdet i lyset af Parisaftalens artikel 12 og FN’s 17. verdensmål for bæredygtig udvikling – af Kenneth Schelde Andreasen 
 • Miljø: Lovændring – skærpede miljøzoner for dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Hver femte dansker får hudproblemer på jobbet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi  
 • Energi:Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund – af Hans Madsen og Anna Frandsen  

Nummer 5, maj 2019

 • Artikel: Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning – af Peter Pagh 
 • Arbejdsmiljø: Konflikter på jobbet kan stjæle opmærksomheden i trafikken – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Ændring af arbejdsskadesikringsloven vedtaget: Lempeligere vurdering af arbejdsulykker – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachid 
 • Energi: Energiklagenævnets stadfæstelse af energitilsynets afslag på pristillæg, da den omhandlede vindmølle ikke var fabriksny – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 4, april 2019

 • Artikel: Hvem har ansvaret for affald, når driftsherren af en virksomhed går konkurs? – af Peter Pagh 
 • Miljø: Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed sendt i høring – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Sådan genoplader du på jobbet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Ikke årsagssammenhæng mellem arbejdsulykke og sygemeldinger – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 3, marts 2019

 • Artikel: Regeringens plaststrategi er uholdbar: Virksomheder skal kompenseres for sortering – af Palle Bo Schmidt 
 • Miljø: Regler – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: At-vejledninger og materialer fra BFR’erne – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Oversigt over nye regler og afgørelser – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre lov – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 2, februar 2019

 • Artikel: Afgrænsningen af kredsen af klageberettigede på detailhandelsområdet – af Henrik Hasselflug Nielsen 
 • Miljø: Forslag til Landsplandirektiv – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Stressende arbejde kan øge risikoen for hjerteflimmer – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: #Metoo-lovforslag vedtaget: Større godtgørelse for seksuel chikane – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

Nummer 1, januar 2019

 • Artikel: Digitaliseringsklar og agil erhvervsrettet miljølovgivningen – af Ellen Magrethe Basse 
 • Miljø: Ophævelse af administrationsgebyret for erhvervsaffald – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Arbejdet ved skærmen: Godt udstyr giver mindre risiko for smerter – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: EU-Domstolen: Arbejdsgivere skal aktivt sikre, at medarbejdere afholder ferie – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

Nummer 12, december 2018

 • Artikel: Vindmøllebekendtgørelsen– miljøvurdering og gyldighed: Fra juridisk artisteri til stilhed – af Peter Pagh 
 • Miljø: Nye bekendtgørelser på affaldsområdet – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Miljø: Højesteretsdom vedrørende ekspropriation – af Håkun Djurhuus 
 • Arbejdsmiljø: Angst for smerter øger risikoen for sygefravær – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Medarbejder havde ikke ret til forlængelse af sygedagpengeperiode – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv. – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

Nummer 11, november 2018

 • Artikel: Etablering af vådområder mv. ved gennemførsel af vandrammedirektivet – af Flemming Elbæk og Johan L. Pedersen 
 • Miljø: Ny bemyndigelse til ministeren om offentliggørelse af navne på forurenende rederier – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Hovedpine: En times træning om ugen virker – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Institution var ansvarlig for beboers overfald på medarbejder – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning mv. – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

Nummer 10, oktober 2018

 • Artikel: Hvad er retsstillingen for ulovligt anlagte biotoper efter naturbeskyttelsesloven § 3 – af Jakob Dam 
 • Miljø: Krav til ansøgninger om kystbeskyttelse – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Miljø: Skarp byretsafgørelse vedrørende transportforordningen - Grænseoverskridende affaldstransport – af Håkun Djurhuus  
 • Arbejdsmiljø: Løfteredskaber til personløft – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Erstatningsnævnets praksisændring var ulovlig – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg  – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

Nummer 9, september 2018

 • Artikel: Beskyttelsen af grundvandet og vandindvindingsinteresser imod pesticidforurening – af Ellen Magrethe Basse 
 • Miljø: Justering af reglerne om støj fra vindmøller – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Døgnrytmelys kan hjælpe sygeplejersker med skiftearbejde – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Lovforslag vil beskytte medarbejderes helbredsoplysninger – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Energiklagenævnets stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning – af Hans Madsen og Tine Vinther- Antonsen 

Nummer 8, august 2018

 • Artikel: Afværgeforanstaltninger og naturbevaringsplaner fritager ikke fra konsekvensvurdering §6, stk. 2, men reglerne gælder ikke fiskeri i den eksklusive økonomiske zone – af Peter Pagh 
 • Miljø: Ændring af planloven i høring: Ekspropriation, landsbyer samt lugt, støv og anden luftforurening – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Hvor varmt må der være? – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Mistet sygedagpengefusion kunne ikke modregnes i lønnen – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg – af Hans Madsen og Tine Vinther- Antonsen 

Nummer 7, juli 2018

 • Artikel: Obligatorisk motion på arbejdspladsen i et arbejdsmiljøretligt perspektiv – af Nicole Christiansen 
 • Miljø: Drikkevandsressourcer: Nye områdeafgrænsninger – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Bæredygtigt arbejdsmiljø kom hele vejen rundt! – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstidsdirektivet var ikke til hinder for lovindgreb under lærerkonflikten – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 6, juni 2018

 • Artikel: Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug - komplekse regler under ændring som led i udmøntning af Landbrugspakken (del II) – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Nærmere regler om udformning og placering af skilte i det åbne land – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Høj fysisk aktivitet i arbejdet øger risikoen for tidlig død - men kun blandt mænd – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Person var ikke ansat og derfor ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 5, maj 2018

 • Artikel: Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug- komplekse regler under ændring som led i udmøntningen af Landbrugspakken (del I) – af Ellen Margrethe Basse  
 • Miljø: Opdatering af målrettet kvælstofregulering – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Millioner af mennesker med ondt i ryggen behandles forkert – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Nye lovforslag vil give Arbejdstilsynet flere beføjelser – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Klage over energimærkningsrapport - registrering af opvarmet areal – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 4, april 2018

 • Artikel: Status efter de første afgørelser om boringsnære beskyttelsesområder – af Kim Trenskow og Mads U. Østergaard  
 • Miljø: Flere friluftsreklamer i det åbne land – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ny kampagne om arbejdsulykker skal gøre op med mørketal – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Påkørsel under frokost var ikke en arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Klage over energimærkningsrapport vedrørende registrering af hulmursisolering – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 3, marts 2018

 • Artikel: Opsættende virkning af klage: Behov for lovreform – af Peter Pagh  
 • Miljø: Forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst i 2018  – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Fysisk krævende arbejde påvirker ældres helbred mere end yngres – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetab som følge af personlighedsforandring var dækningsberettiget efter arbejdsskadesikringsloven – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp  
 • Energi: Kommissionens gennemførelsesafgørelse om undtagelse af produktion og engrossalg af elektricitet i Holland – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 2, februar 2018

 • Artikel: Lang tids forløb og passivitet – Tilsynsmyndigheders tab af retten til at håndhæve miljølovgivningen – af Alexandre Latif Schleimann-Jensen  
 • Miljø: Miljøstyrelsen overvejer fortolkningen af forbuddet i restproduktbekendtgørelsens § 13  – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Miljø: Jyllinge Grusgrav – af Håkun Djurhuus 
 • Arbejdsmiljø: Unge får fra 1. januar flere muligheder for at arbejde – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Ny principiel dom om beregning af differencetabserstatning – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp 
 • Energi: Ændring af lov om varmeforsyning – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 1, januar 2018

 • Artikel: Er projekttilpasninger og vilkårsfastsættelse en mulighed under VVM-screeningen? – af Thomas Haugsted 
 • Miljø: Forenkling af miljø- og fødevarelovgivningen – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ny app gør det nemt at måle sikkerheden  – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Beregning af 120 dage ved deltidssygemelding – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp 
 • Energi: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energ – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 12, januar 2017

 • Artikel: Afværge og erstatningsnatur: Øget brug af kompensation i dansk VVM praksis – af Lone Kørnøv, Sanne Vammen Larsen og Per Christensen 
 • Miljø: Organisationsændringer: Nyudstedelse af en række bekendtgørelser – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Dårligere indeklima på skolen om vinteren  – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Godtgørelse for overskridelse af 48-timersgrænsen – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp 
 • Energi: Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdisributionsselskaber – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

Nummer 11, november 2017

 • Artikel: Status efter nye klagenævnsafgørelser og dom om gyldigheden af tilladelser til vindmølleparker og SMV-direktivets retsvirkning – af Peter Pagh 
 • Miljø: Implementering af udvindingsaffaldsdirektivet og direktivet om mellemstore fyringsanlæg – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Gode rammer på arbejdet kan få os til at blive længere – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver var ikke ansvarlig for driftschefs sexchikane – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen 

Nummer 10, oktober 2017

 • Artikel: Skaber vedtagelsen af lov nr. 668 af 8/6 2017 muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark inden for detailhandelsområdet? – af Henrik Hasselflug Nielsen 
 • Miljø: Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Projekt MEDvirk – Kom i mål med indsatser i arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver frifundet for erstatningskrav for psykisk arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen 

Nummer 9, september 2017

 • Artikel: Når projekter har barriereeffekt på migrerende arter uden for Natura 2000-områder – af Peter Pagh 
 • Miljø: Høring om ny regulering af mellemstore fyringsanlæg – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Kvinder og mænd reagerer forskelligt på mobning – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Søgning på internettet kunne lægges til grund i forsikringssag – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Ny bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen 

Nummer 8, august 2017

 • Artikel: Væsentlighedsvurderingen af påvirkning af Natura 2000-områder og opsættende virkning af klage – af Peter Pagh 
 • Miljø: Forbud mod pesticidrelaterede aktiviteter i boringsnære beskyttelsesområder – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ændring af At-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdspres udløste ikke erstatning til konstabel for efterfølgende stress – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Bekendtgørelse om lov om elforsyning – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen 

Nummer 7, juli 2017

 • Artikel: Miljøvurdering ved forlængelse mv. af eksisterende godkendelser – af Flemming Elbæk 
 • Miljø: Miljøbeskyttelsesloven: Lempelse af dispensationspraksis og nye undtagelser – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Hver tredje har symptomer på dårligt indeklima – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Forældelsesfristen for differenskrav regnes fra den endelige afgørelse i en arbejdsskadesag – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi:Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne – af Hans Madsen og Louise Horn Aagesen 

Nummer 6, juni 2017

 • Artikel: Digitalisering af sagsbehandlingen på miljøområdet – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø:Moderniseringen af planloven vedtaget – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsulykker koster virksomhederne over fem mia. kr. om året – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Skorstensfejertradition var i strid med arbejdsmiljølovgivningen – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt – af Hans Madsen og Louise Horn Aagesen 

Nummer 5, maj 2017

 • Artikel: Pragmatisme og sund fornuft: Håndtering af vurderinger efter EU-direktiver i dansk VVM-praksis – af Lone Kørnøv & Ivar Lyhne 
 • Miljø: Ændringsforslag til lovforslag om modernisering af planloven vedrørende virksomheders miljøpåvirkning – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Toolbox-træning har effekt på arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Forsikringsselskab gik fri for kommunens regreskrav – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Klage afvist på grund af overskredet klagefrist – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen 

Nummer 4, april 2017

 • Artikel: Omstilling til cirkulær økonomi: Perspektiver og retlige barrierer – af Lærke Assembjerg  
 • Miljø: Etablering og placering af målrettede efterafgrøder til kvælstofreduktion – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Folk med aftenarbejde lider mere af migræne – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Styrelse frifundet for at opsige stressramt medarbejder – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning  – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen 

Nummer 3, marts 2017

 • Miljø: Ændring af husdyrbrugsloven, miljøbeskyttelsesloven, gødningsanvendelsesloven m.fl. – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen  
 • Arbejdsmiljø: Virtuel ledelse udfordrer arbejdsmiljøet  – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Kommune var berettiget til, som led i partshøring, at videregive en statusattest med oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen 
 • Oversigter

Nummer 2, februar 2017

 • Miljø: Ændring af planloven: Nye og bedre udviklingsmuligheder i landdistrikter og for detailhandel – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen  
 • Miljø: Når en sag falder mellem to nævn, vil nævnet så være forpligtet til at følge det overordnede plangrundlag? – af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Har du brug for at pudse tonen lidt af? – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø:Diabetes og følgesygdomme var ikke et handicap – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen  
 • Oversigter

Nummer 1, januar 2017

 • Artikel: Miljøorganisationers skal efter Aarhus-konventionens art. 9(2) have adgang til at håndhæve habitatdirektivet – af Peter Pagh 
 • Miljø: Lovligt bestående aktivitet ved lokalplansvedtagelse kunne fortsætte uændret – af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø:Firetrin til at hjælpe stressramt medarbejder tilbage – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø:Psykiske skader – arbejdsgivere. Giv agt! – af Søren Hessellund Klausen & Maria K. Frisch 
 • Energi: Energimærkning af bygninger – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen  
 • Oversigter

Nummer 12, december 2016

 • Artikel: Tvivl om gyldigheden af støjbekendtgørelsen og tilladelser til vindmølleparker – af Peter Pagh 
 • Miljø: Enklere og hurtigere proces i kystbeskyttelsessager – af Jacob Brandt
 • Arbejdsmiljø: Netværk gavner arbejdsmiljø i små virksomheder – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø:Skadeslidtes usammenhængende beskrivelser førte til frifindelse i Ankestyrelsen – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Kommunes pålæg om tilslutningspligt og forblivelsespligt til varmeværk stadfæstet – af Hans Madsen & Denice Liv Palmelund Osborg  
 • Oversigter

Nummer 11, november 2016

 • Miljø: Vandplanlægning: Interessent inddragelse og bemyndigelse om grænseoverskridende forurening – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Mennesker har det svært med forandring – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstager fik ingen godtgørelse for arbejdsgivers fremgangsmåde ved indhentning af helbredsoplysninger  – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: »Håndværkerfradrag« – af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup  
 • Oversigter

Nummer 10, november 2016

 • Miljø: Forslag til modernisering af planloven – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø i byggebranchen på flere sprog – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørepræsentant omfattet af overenskomst og beskyttet mod opsigelse – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Kommission har anerkendt frivillig ordning til dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterier  – af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup