Står EU-rettens krav om vandkvalitet og beskyttet natur i vejen for klimatilpasning mod oversvømmelser?

Januar 2024

Tidsskrift for Miljø nr. 12/årgang 2023 (2024) lancerer i dette nummer artiklen ”Står EU-rettens krav om vandkvalitet og beskyttet natur i vejen for klimatilpasning mod oversvømmelser?" skrevet af professor professor, dr.jur. Peter Pagh. 

I efteråret 2023 blev Danmark ramt af alvorlige oversvømmelser – et fænomen som formentlig vil gentage sig i fremtiden, hvilket har givet anledning til ønsker om bedre sikring mod oversvømmelser. Flere nyere afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vider imidlertid, at tilladelse til projekter til at imødegå oversvømmelser er blevet ophævet med henvisning til EU’s vandrammedirektiv (2000/60) og habitatsdirektivet (92/43). En specifik sag om et klimatilpasningsprojekt ved Store Å i Holstebro blev ophævet på grund af mulig forringelse af vandløbskvaliteten og skade på levesteder for birkemus.

Artiklen argumenterer for, at afgørelsen kan forklares ved komplekse krav i EU-direktiverne og centraliseringen af beføjelser i den danske gennemførelse, hvilket skaber vanskeligheder for lokale myndigheders mulighed for at bruge undtagelsesregler. Det påpeges, at denne problematik ikke kun er relevant for oversvømmelsesprojekter, men også for andre samfundsprojekter, hvor tilladelser er blevet ophævet med henvisning til EU's direktiver om beskyttelse af vandmiljø og natur.

Læs den fulde artikel her.